CIVILNO DRUŠTVO -Agenti promjena

Nevladine organizacije (NVO) ili neprofitne organizacije igraju ogromnu ulogu u društvu, a njihove vrijednosti zasnivaju se na ambiciji da unaprijede i poboljšaju ljudski život. Motivisane željom da vode brigu o društvu i bave se njegovim razvojem, NVO osnivaju i vode programe obrazovanja, socijalne zaštite i ekonomskog razvoja, posebno u ugroženim sektorima. Unapređujući svoj rad, NVO unapređuju i usluge koje pružaju korisnicima. Jačanje kapaciteta NVO i neformalnih grupa građana utiče na razvoj društva te tako i na blagostanje građana. IP&D Herzegovina daje stalnu podršku jačanju NVO i neformalnih organizacija putem treninga, seminara, radionica, okruglih stolova, tehničke pomoći itd.

 

Jačanje studentskih udruženja

Cilj:  organizovati obuku i predavanja o osnovnim vještinama za razvoj civilnog društva studentskim udruženjima i neformalnim studentskim grupama, dajući podršku njihovom organizacionom razvoju.

IP&D Herzegovina obezbjeđuje infrastrukturu i kapacitete studentskim organizacijama civilnog društva i drugim neformalnim grupama na teme koje a) dopunjavaju njihov postojeći nastavni program, b) omogućuju im da steknu i prošire znanja o pitanjima civilnog društva i c) unapređuju institucionalne kapacitete njihovih organizacija.

Organizacije civilnog društva: jačanje kapaciteta

Cilj:  organizovati obuku i obezbijediti grantove organizacijama civilnog društva (OCD) u cilju unapređenja njihovih organizacionih i institucionalnih kapaciteta kako bi mogli služiti korisnicima i uticati na javne politike na  lokalnom nivou.

Centar za jačanje kapaciteta kreira i provodi programe koji jačaju kapacitete OCD i unapređuju rad institucija u cilju razvoja demokratskog društva.

Obuka i konsultantske usluge za NVO

Cilj: organizovati prilagođenu obuku i konsultantske usluge „na licu mjesta“ NVO-ima i njihovom rukovodstvu, te im tako omogućiti da dostignu svoj puni potencijal.

Grupa predavača i konsultanata iz raznih oblasti, koji su specijalizovani za organizacioni razvoj, pružaju vitalnu podršku NVO-ima i njihovom rukovodstvu, i omogućava im da steknu nova znanja i da se bave konkretnim pitanjima u zahtjevnom okruženju civilnog društva.

Obuka za NVO organizovana do sada pokriva sljedeće oblasti:

 • Osnovni organizacioni razvoj i upravljanje NVO
 • Upravljanje projektnim ciklusom
 • Pisanje prijedloga projekta
 • Narativno i finansijsko izvještavanje
 • Strateško planiranje
 • Upravljanje ljudskim resursima, izgradnja tima, vođstvo, motivacija
 • Podizanje javne svijesti, zagovaranje i lobiranje
 • Izgradnja mreža i koalicija
 • Odnosi s javnošću i medijima, marketing
 • Volonterski rad
 • Prikupljanje sredstava

 Ljudska prava: lica sa invaliditetom

Cilj:  stvoriti stimulativne uslove za lica sa invaliditetom, njihove porodice i udruženja invalida u BiH kako bi mogli prevazići ulogu marginalizovane grupe i postati aktivni članovi društva.

Kroz partnerstvo sa udruženjima invalida, IP&D Herzegovina provodi programe da: 1) poboljša pravni okvir za udruženja invalida tako što kreira i zagovara usvajanje preporuka za ključne politike od strane vlade i parlamenta, 2) izgradi institucionalne, organizacione i tehnièke kapacitete udruženja invalida, 3) podigne svijest o pravima lica sa invaliditetom i 4) uèvrsti veze i poboljša saradnju izmeðu organizacija invalida širom zemlje.

Uvođenje principa rodne ravnopravnosti u ruralnim područjima

Cilj: podići svijest o pitanjima ravnopravnosti polova, povećati ulogu žena i obezbijediti njihovo aktivno učešće u procesu odlučivanja i strateškom planiranju u zajednici, te tako omogućiti njihov pozitivan uticaj na razvoj u lokalnim organizacijama i poboljšanje uslova života u ruralnim  zajednicama.

U hercegovačkom društvu žene su uvijek imale ključnu ulogu u poljoprivrednoj proizvodnji. Danas, međutim, one često nemaju pristup društvenim i ekonomskim prilikama koje nude razvojni programi u zemlji, niti imaju jednak pristup postojećim resursima u odnosu na muškarce. Zastupljenost žena u lokalnim poljoprivrednim organizacijama (udruženjima poljoprivrednika/proizvođača) skoro uvijek je minimalna. Tako je ženama ograničena mogućnost da učestvuju, utiču i na najbolji način doprinesu aktivnostima i strategijama koje imaju uticaj na njih i njihove porodice.

Mladi: savjeti učenika srednjih škola

Cilj:  povećati nivo saradnje između učenika, savjeta učenika i njihove mreže, na osnovu zajedničke platforme za promociju učeničkih interesa koji će dovesti do njihovog priznanja od strane školskih, opštinskih i državnih vlasti i omogućiti Mreži savjeta učenika BiH da postanu dio  regionalnih i međunarodnih saveza srednjoškolaca.

Disproporcionalan nivo razvoja savjeta učenika i nedostatak mrežnih kapaciteta ne dozvoljava učenicima iz različitih regija i entiteta da planiraju i provode zajedničke akcije u interesu cijele učeničke populacije u BiH.

Mladi: razvoj mladih u ruralnim područjima

Cilj: stvoriti ambijent za mlade ljude u ruralnim  zajednicama kako bi imali više prilika, programa i usluga, te im tako omogućiti da kao vrijedni članovi društva učestvuju u društvenom i ekonomskom životu lokalne zajednice.

Mladi ljudi, posebno u udaljenim selima pogođenim ratom nemaju pristup odgovarajućoj edukaciji i jačanju kapaciteta civilnog društva. Nedostatak osnovnih vještina vođstva, građanskih i životnih vještina ne dozvoljava djeci i mladima da postignu svoj puni potencijal i postanu samopouzdani, brižni ljudi koji kritički razmišljaju. Nadograđujući svoje prethodno iskustvo u radu sa ruralnim zajednicama, IP&D Herzegovina je razvio sveobuhvatnu djelatnost koja će pomoći mladima da steknu znanje, razviju životne vještine i stavove kako bi postali produktivni članovi društva koji su u stanju da usmjeravaju sami sebe.

Ruralne zajednice: u cilju jačanja doprinosa civilnog društva razvoju i provođenju principa participatorne demokratije u održivom razvoju ruralnih područja, osnivaju se grupe za lokalnu akciju (LAG) da bi se podstakla mobilizacija lokalnih partnera i resursa koji će usmjeriti budući razvoj ruralnih područja na osnovu pristupa LEADER.